Nascholing – Risicobeheersing (NR)

Binnen Integrated Pest Management (IPM) is het beheersen van de daadwerkerkelijke risico’s mogelijk. Certificering bij levensmiddelenproducenten eisen het, in de vakbekwaamheid wordt het verplicht getraind en geëxamineerd en op dit moment is er sprake van dat er bepaalde middelen alleen ingezet mogen worden als voldaan wordt aan de systeemwerkwijze van IPM. Maar ook de nu in ontwikkeling zijnde certificeringen om het specifiek gebruik van een biocide mogelijk te maken vragen om het inventariseren van de risico’s. In de nascholing “Risico beheersing” wordt zichtbaar waarom en hoe een risico inventarisatie gemaakt kan worden en hoe dit in de praktijk voor je kan werken.

Doelgroep
Deze nascholing is gericht op iedereen die op een hoger niveau wil acteren binnen de plaagdierbranche. De nascholing is gericht op plaagdierbeheersers, bedrijven en servicetechnici welke met voedselveiligheidscertificering te maken hebben en medewerkers van bedrijven die binnen IPM meer met de RIE willen doen.

Werkwijze
Deelnemers hebben na afloop van de training meer inzicht in de wijze waarop ze binnen IPM een goede risico inventarisatie kunnen maken en hoe ze daarmee toegevoegde waarde kunnen leveren. Deelnemers kunnen de gegevens gebruiken voor verbeterprogramma’s en kunnen risico inventarisaties, zoals gevraagd wordt bij het toepassen van specifieke biociden, uitvoeren. De nascholing gaat in op:

– Biologie van bedwantsen
– Uitvoeren van inspecties
– Wet- en regelgeving
– IPM & Bestrijdingstechnieken
– Alternatieve methodieken

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.

Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nascholing – Eikenprocessierups en Andere Opkomende Plaagdieren (NEPR)

In de snel veranderende plaagdierenwereld krijgen plaagdierbestrijders steeds meer te maken met nieuwe soorten plaagdieren en nieuwe bestrijdingstechnieken. Tijdens deze nascholing wordt ingegaan op een aantal plaagdiersoorten zoals de eikenprocessierupsen en steekmuggen die al een tiental jaren aanwezig zijn in Nederland. Ook recente nieuwkomers zoals (reuzen)teken, rivierkreeften, (Aziatische) hoornaars, Franse veldwespen en Mediterrane draaigatjes zullen worden besproken. Mogelijke toekomstig bedreigingen welke veroorzaakt kunnen worden door bijvoorbeeld wasberen komen ook aan bod.

Doelgroep
Bestrijdingstechnici en medewerkers die in aanraking kunnen komen met bovengenoemde diersoorten. Speciale voorkennis is voor deze nascholing niet vereist.

Werkwijze
Deelnemers zijn in staat om de opkomende soorten plaagdieren te beschrijven. Ook weten zij hoe ze deze soorten kunnen bestrijden conform de wetgeving en de IPM aanpak hierbij. Er wordt inzicht gegeven in de mogelijke toekomstige bedreigingen waar men te maken zou kunnen krijgen. De nascholing gaat in op:

– Eikenprocessierups en steekmuggen
– Recente nieuwe plaagdiersoorten: (reuzen)teken, rivierkreeften, (Arizatische) hoornaars, Franse veldwespen en Mediterrane draaigatjes
– Mogelijke toekomstige bedreigingen: bijvoorbeeld door wasberen
– Biologie en bestrijding van bovengenoemde diersoorten
– IPM aanpak & Wetgeving

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.

Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nascholing – Beheersing en bescherming van Bijen, Hommels en Wespen (NBHW)

Het voorjaar en zomerperiode is voor de dierplaagbeheerser een hectische tijd. Tientallen meldingen van overlast door wespen zijn aan de orde van de dag. Maar zijn het wel altijd wespen? Is het noodzakelijk om deze te bestrijden? Voor de hedendaagse dierplaagbeheerser is het noodzakelijk om kennis te hebben over het nut en gevaar van wespen en hun soortgenoten. Er wordt uitgebreid ingegaan op de soorten wespen die in Nederland voorkomen en indien overlast gevend een verantwoorde oplossing te adviseren. Ook worden de meest voorkomende hommels en bijensoorten besproken. Vanwaar de teruggang van het aantal? Wat is het nut van deze sociaal levende insecten en is bestrijding altijd toegestaan of zijn alternatieven beschikbaar? Een zeer informatieve nascholing voor de maatschappelijk verantwoorde dierplaagbeheerser.
 

Doelgroep
De nascholing is gericht op dierplaagbeheersers  en iedereen die meer wil weten over deze interessante insecten.
 
Werkwijze
Deelnemers hebben na afloop van de training meer inzicht in dede leefwijze, biologie, nut  en schade en (alternatieve) beheersingsmethoden van de wesp, bij en hommel. Door het praktijkgedeelte krijgt men meer kennis over de leefwijze van bijen en de werkzaamheden van een imker. De nascholing gaat in op:

– Biologie & Leefwijze 
– Nut & Noodzaak
– Methodieken 
– Ziekten, plagen & zwermen 
– Belangenverenigingen 

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Klein Chemisch Afval – Herhaling (HKCA)

De deelnemer is na deze herhalingsdag in staat om met de geactualiseerde kennis op het gebied van chemie en wetgeving om te gaan.

Doelgroep
Deelnemers die 3 jaar geleden het diploma Depothouder of Medewerker Klein Chemisch Afval hebben behaald. Zij komen dagelijks in aanmerking met tal van gevaarlijke afvalstoffen. Met het volgen van deze herhalingsdag voldoet u aan de eisen die de Arbowet en de Wet Milieubeheer stellen ten aanzien van instructiepicht met betrekking tot het omgaan met Klein Chemisch Afval (KCA).

Werkwijze
Met deze 1-daagse herhalingstraining leren medewerkers op een verstandige en veilige manier om te gaan met de gevaren van klein chemisch afval.
 

– Het herkennen en herleiden van gevaarlijke stoffen
– Vakkennis en vakmanschap vergroten
– Bewustwording over de risico's van gevaarlijke stoffen
– Kennis en informatie over risicovrije inzameling
– De noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)


Aan deze herhalingstraining is geen examen verbonden.
 

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nascholing – De Professionele Dienstverlener (NDPD)

Deze nascholing geeft de bestrijdingstechnicus meer inzicht in de rol als professionele dienstverlener. Hierbij worden belangrijke aspecten behandeld zoals het inzicht krijgen in het communicatieproces en hoe deze positief in te zetten in de omgang met klanten. Daarnaast is het belangrijk om inzicht te krijgen in de normen, waarden, en integriteit binnen een organisatie. Welk imago heeft de organisatie en hoe weerspiegeld dit zich op klanten? Hierbij staat tevens de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening centraal, hoe doe je dit als bestrijdingstechnicus? Deze nascholing geeft je handvaten om een adviserende rol aan te nemen bij klanten met oog op commercieel belang en in een klantgesprek een goede vertaling kunnen maken naar productkenmerken en dienstverlening.
 

Doelgroep
Deze nascholing is gericht op iedereen die op een hoger niveau wil acteren binnen de plaagdierbranche. Gediplomeerde bestrijdingstechnicus en iedereen die zijn of haar functie op een professionelere manier wil of moet invullen.
 
Werkwijze
Deelnemers hebben na afloop van de training meer inzicht in de wetgeving rondom beschermde diersoorten en inzicht in de gevolgen van invasieve exoten en de wijze waarop hier mee omgegaan kan worden. Ook hebben de deelnemers inzicht in de problematiek en waar informatie over de diersoorten beschikbaar is. De nascholing gaat in op:

– Inzicht krijgen in je rol als professionele dienstverlener.
– Het communicatieproces en hoe dit positief in te zetten.
– Hoe speel ik in op de verwachting van de klant?  
– Versterken van het imago van een organisatie

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nascholing – Determinatie (basis) en Elektrische Insecten Vangers (NDEIV)

De nascholing determinatie en Elektrische Insecten Vangers (EIV) is erop gericht om bestrijdingstechnici voldoende basiskennis te verschaffen om de belangrijkste insecten in een EIV te onderscheiden. Deze dag is een mengeling van insectenbiologie en het zelf met behulp van een microscoop bestuderen van insecten. Het is de bedoeling om te leren onderscheid te maken tussen de verschillende insectengroepen die kunnen voorkomen in EIV's om vervolgens vast te stellen welke preventieve maatregelen genomen moeten worden. De belangrijkste groepen insecten die we tegenkomen in EIV's betreffen voorraadaantasters en materiaalaantasters én een serie overige insecten die vooral van buiten komen.

De nascholingsdag is derhalve een afwisseling van theorie en praktijk. Natuurlijk zullen we een aantal lijmvallen nader bekijken en op hoofdlijnen determineren. Aan het eind van de nascholingsdag verricht je zelfstandig een aantal determinaties als afsluitende opdracht.

Doelgroep
Gediplomeerde bestrijdingstechnici die in staat willen zijn zelfstandig insectengroepen te determineren die voorkomen op een lijmplaat uit een EIV. Voorkennis op het niveau van Bestrijdingstechnicus Dierplagen is voldoende om deze nascholingsdag te kunnen volgen.
 

Werkwijze
Deelnemers zijn na deze nascholing in staat zelfstandig de belangrijkste insectengroepen die voorkomen in een EIV te determineren. De nascholing gaat in op:

– Biologie van de belangrijkste insecten welke voorkomen in EIV's
– Werken met determinatietabellen
– Zelf determineren met behulp van een microscoop
– Onderzoeken van een lijmplaat afkomstig uit een EIV

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nascholing – Ergonomie voor Bestrijdingstechnici (NERG)

Voorkomen van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Dit doen we door middel van het verhogen van de kennis over lichamelijke belasting, met als doel de fysieke belasting te verminderen en/of verdelen. Doormiddel van persoonlijke aandacht in bewaking en begeleiding van de fysieke gesteldheid, verbeteren we de motivatie van de medewerker. We leren ze bewuster en gezonder te leven/werken en bieden ze concrete handvatten om de gezondheid te verbeteren. Tijdens deze cursus leren de deelnemers zich bewust te worden van ergonomisch lichaamsgebruik in de persoonlijke werksituatie. Daarbij worden praktische tools aangereikt die direct gebruikt kunnen worden tijdens de werkzaamheden. Daarnaast worden de medewerkers door middel van praktijkoefeningen getraind om op een juiste en verantwoordelijke wijze om te gaan met lichamelijke belasting.
Doelgroep
Deze nascholing is uitvoerende medewerkers binnen de plaagdierbeheersing die werkzaam zijn in een buitendienst of als zelfstandige.

Werkwijze
Deelnemers hebben na afloop van de training meer inzicht in de diverse ergonomische aspecten welke naar voren bij het uitvoeren van werkzaamheden en de wijze waarop deze werkzaamheden op een verantwoorde uitgevoerd kunnen worden op ergonomisch vlak. De nascholing gaat in op:

– Wet- en regelgeving
– Hulpmiddelen
– Specifieke bewegingsprincipes
– Houdingsanalyse
– Bewegingsanalyse
– Fysieke belasting

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.

Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Bestrijdingstechnicus Plaagdieren (BT)

Welke dieren in en rondom gebouwen vormen potentiële plaagdieren? Welke daarvan zijn bij wet beschermd? Waaraan herken je ze in het veld en hoe grijp je in om ze te bestrijden? Of beter nog: om ze te weren?
Onze Bestrijdingstechnicus Plaagdieren opleiding reikt daarvoor de juiste instrumenten aan en zorgt dat het advies van de bestrijdingstechnicus professioneel en goed onderbouwd is. Alle bestrijdingstechnieken passeren de revue in deze opleiding, net als de nieuwste alternatieven.
 
Doelgroep
Iedereen die actief professioneel dierplagen wil bestrijden en weren in en om gebouwen.
 
Werkwijze
De deelnemer kan na het behalen van het diploma geheel zelfstandig dierplagen, die voorkomen in en om gebouwen, bestrijden en weren. Deze opleiding in interactief opgezet door middel van en past de theorie direct toe in de praktijk waarbij deelnemers geleerd wordt de meest bekende dierplagen te bestrijden. Het praktijkgedeelte bereidt de deelnemer voor op het praktijkexamen. De opleiding gaat in op:

– Oriëntatie in dierplaagbestrijding
– Knaagdieren, mijten, insecten & overige gewervelde dieren
– Houtaantastende insecten en schimmels
– Biociden (bestrijdingsmiddelen)
– Techniek en apparatuur
– Wet- en regelgeving, Arbeidsveiligheid & Communicatie

Deze opleiding omvat een theorie- en praktijkexamen. De opleidingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten voor theorie- en praktijkexamen vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving. 

De opleiding bestaat uit 9 lesdagen, een theorie-examen (1 dag) en een praktijkexamen (1 dag, deelnemer wordt in overleg ingedeeld op nader te bepalen datum en tijdstip).
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nascholing – Mollenbestrijding met Klemmen (NMK)

De mol, een prachtig zwart fluwelen diertje, dat veel nuttig werk verzet. Deze noeste –bijna blinde- ondergrondse werker houdt de bodem luchtig, vangt veel insecten en verzet letterlijk en figuurlijk bergen.

Toch wordt dit door velen niet op prijs gesteld! Door zijn uitgebreid gangenstelsel en (mols)hopen verricht de mol schade aan gazons, planten en door verzakkingen kan voor dieren en (sport)mensen schade ontstaan. Het beestje kan een werkelijk plaag vormen en dan moet er iets gebeuren. Deze cursus geeft u uitgebreide informatie over de leefwijze, nut en schade van deze graver, ook wordt in de praktijk een bestrijding van mollen met gebruik van klemmen uitgevoerd. 

 
Doelgroep
Deze nascholing is gericht op plaagdierbeheersers en medewerkers in de groenvoorzieningen, hoveniers en overige belangstellenden. Hierbij valt te denken aan: landschapbeheerders, (beleids)medewerkers van gemeenten, provincie of landelijke overheid. 

 
Werkwijze
Deelnemers hebben na afloop van de training meer inzicht in het uiterlijk, gedrag, potentiele schade welke de mol kan aanrichten, wet- en regelgeving. Bij overlast door mollen weet men de juiste maatregelen te treffen om een einde aan de heersende overlast te brengen. De nascholing gaat in op:

– Uiterlijk, zintuigen
– Biologie en leefwijze
– Voortplanting
– Nut- en schade
– Wet- en regelgeving
– Bestrijding met klemmen

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nascholing – IPM Knaagdieren (Binnen- & Buitengebruik) (NIPMB)

De nascholing “IPM Knaagdierbeheersing binnen & buitengebruik” is ontwikkeld voor plaagdierbeheersers die als laatste redmiddel op een verantwoorde wijze rodenticiden willen toepassen volgens de regels uit het Handboek IPM Knaagdierbeheersing. De nascholing is geheel in lijn met de eisen van het CTGB en het protocol, zoals opgesteld door het KPMB. Naast de omstandigheden van toepassing bespreken we in deze nascholing de wijze van implementatie van het protocol.

 
Doelgroep

De nascholing is gericht op bestrijdingstechnici die volgens die nieuwste richtlijnen en eisen rodenticiden binnen en buiten willen kunnen toepassen en zich willen certificeren volgens de ontwikkelde protocollen en normen. Deze nascholing gaat uit van deelnemers met enkele jaren ervaring in de praktijk en die over voldoende basiskennis beschikken.

 
Werkwijze
De nascholing bestaat uit een uitleg van het handboek met richtlijnen over het praktisch binnen- en buitengebruik inclusief discussies over de wijze van toepassing. Na het volgen van deze nascholing weten deelnemers wat ze moeten doen om zich te certificeren volgens het protocol Handboek IPM Knaagdierbeheersing (HIK). De nascholing gaat in op:

– Certificering volgens het protocol
– De samenwerking met de opdrachtgever
– Klanteisen verwerken in het plan van aanpak
– Risico inventarisatie
– Uitvoeren inspectiebezoeken
– Inzetten van de juiste middelen

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.