Eerste Hulp Bij Ongevallen – AMBOR (EHBO-AMBOR)

Deze training is bestemd voor chauffeurs en beladers in de afvalinzameling en transport. Deze EHBO training gaat in op de algemene onderwerpen binnen het EHBO en beidt een verdiepingsslag voor wat betreft het verrichten van hulpverlening in situaties uit de praktijk, zoals ontbranding van belading door lithium accu's, de risico's van lachgascilinders tussen het afval en het risico van het in contact komen met bijtende stoffen/zuren. Het leren in veiligheid brengen van de medewerker(s) staat hierbij centraal.

Doelgroep
Deze training is specifiek bestemd voor chauffeurs en beladers in de afvalinzameling en transport.

Werkwijze
Deze training bestaat uit een dagdeel theorie en een dagdeel praktijk. Hierin wordt op EHBO-poppen geoefend en is er een Lotus slachtoffer aanwezig voor het uitbeelden van pijnlijke verwondingen. Het theoriegedeelte wordt afgesloten met een oefentoets.

– Hoe om te gaan met lachgas cilinders en de risico’s daarvan
– Hoe voorkom je knellingen bij het beladen en wat moet je dan doen
– Wat is het risico van bijtende stoffen en zuren in het afval
– Hoe kun je uitbranden van een vuilniswagen voorkomen
– Hoe zorg je bij brand voor je eigen veiligheid en gezondheid
– Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
– Stoornissen in het bewustzijn en van de ademhaling
– Stilstand van de bloedsomloop
– Ernstige uitwendige bloedingen, wonden en brandwonden
– Shock
– Kneuzingen, verstuikingen, ontwrichting en botbreuken
– Oogletsels, vergiftigen en elektriciteitsongevallen

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CCV geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Omgaan met Gevaarlijk Materiaal (OGM)

Tijdens deze training zal men leren op een verstandige en veilige manier om te gaan met gevaarlijke materialen en (afval-) stoffen, zoals asbesthoudend afval, KCA, lachgasflessen, biologische agentia en Zoönose. Daarbij wordt ingegaan op het herkennen en herleiden van gevaarlijke materialen en stoffen in het afval, bewustwording over de risico's van gevaarlijke materialen en stoffen en de noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Doelgroep
Alle medewerkers van de Beheer Openbare Ruimten (BOR), kolk- en rioolreiniging,  afvalinzameling, recycling, plaagdierbestrijding, bouw- en sloopafval en straatreiniging. Maar ook de medewerkers van de kringloop, het brengstation, milieupark, de technische dienst en of leidinggevenden.

Werkwijze
Medewerkers op een verstandige en veilige manier om te leren gaan met gevaarlijke materialen en (afval-)stoffen zoals asbesthoudend afval, KCA, biologische agentia en Zoönose.
Tijdens de theoretische training komen onderstaande onderwerpen aanbod:

– Wetgeving en regels over gevaarlijke materialen en stoffen: 
– Afspraken organisatie
– Het asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet 
– Arbeidsinspectie en RI&E 
– Gezondheidsrisico’s en ziekten 
– Bestrijdingsmiddelen en biociden 
 
Gevaarlijke materialen en afvalstoffen: 
– Soorten asbest, KCA en andere gevaarlijke afvalstoffen 
– Eigenschappen en toepassingen van asbest / KCA 
– Biologische agentia 
– Eiken- en dennenprocessierups 
– Ziekte van Lyme & Berenklauw 
– Prikaccidenten 
– Bacteriën en virussen

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Coachend Leidinggeven

Deze training is interactief van opzet en wordt er veel geoefend met praktijksituaties uit de afval- en reinigingsbranche. De deelnemer ontvangt in deze training handvaten voor het coachend leidinggeven om zodoende de betrokkenheid van de teamleden, hun motivatie en het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid te vergroten.

Doelgroep
Leidinggevende en coördinatoren werkzaam binnen de AMBOR Sector.

Werkwijze
De training bestaat uit 2 dagen waarbij de ochtenden vooral gaan over praktijkvoorbeelden en handvaten en de middagen wordt er gewerkt met een acteur om voorbeelden uit de praktijk te behandelen en te bespreken. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen: 

– Coaching vaardigheden en verschillende stijlen
– Motiveren en stimuleren van een team
– Bewustwording van uw manier van coachend leidinggeven
– Analyse en opbouw van de diverse coaching gesprekken
– Gesprekstechnieken
– Omgaan met weerstand en negatieve reacties

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Specifieke Deskundigheid Vorkheftruck (SDV)

Deze training geeft de deelnemers meer inzicht in de theoretische, technische en praktische aspecten van het werken met een vorkheftruck. Na het behalen van de theorie zal er op een eigen vorkheftruck, een praktijkbeoordeling worden uitgevoerd. De training gaat onder andere in op theoretische aspecten zoals de Arbowet, CE-norm, onderhoud machines, risico's en PBM's.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor iedereen die binnen het bedrijf een vorkheftruck bedient en nog geen specifieke training over de veiligheidsaspecten heeft gevolgd.

Werkwijze
De theorietraining wordt in 1 dagdeel gegeven met als afsluiting een examen. Na het behalen van het theorie-examen, kan er worden deelgenomen aan de praktijkbeoordeling (1 dagdeel). De meest voorkomende werkzaamheden met de heftruck zullen worden geoefend. Het praktijkdeel wordt per persoon uitgevoerd en geëxamineerd. Tijdens deze training komen onderstaande punten aanbod:

– Wettelijke eisen en voorschriften
– De techniek van de vorkheftruck
– Opschriften en veiligheidsvoorzieningen
– Controle vóór aanvang van de werkzaamheden
– Verantwoord rijden en manoeuvreren
– Parkeren en stoppen
– Onderhoud, controle en schoonmaken
– Aan- en afkoppelen van voorzieningen
– Brandstof tanken of accu’s laden en wisselen

De prijs zoals weergegeven, is exclusief praktijkkosten. De praktijkkosten worden per dagdeel of dag berekend, afhankelijk van het benodigd aantal examenonderdelen. De praktijkkosten betreffen € 570,- per dagdeel en € 1.040,- per dag (maximaal 5 beoordelingen per dag).

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Praktijk Leermeester Training (PLT)

Deze training combineert de theorie met de praktijk en zorgt ervoor dat leermeesters meer inzicht krijgt in zijn of haar organisatie. De inhoud van de training wordt afgestemd op de praktijk. In wat voor organisatie ben je werkzaam en waar staat deze voor? Wat zijn de basis werkinstructies? Wat is bijvoorbeeld de inhoud van kraan- en rijvaardigheid waar rekening mee gehouden moet worden? Tevens wordt er aandacht besteed aan het leren overdragen van deze kennis en inzichten aan medewerkers.

Doelgroep
Alle medewerkers en leidinggevenden die vakmensen zijn en die hun vakbekwaamheid willen overdragen op minder ervaren medewerkers. De aankomende leermeester is een vakman en beschikt over een productgerichte opleiding. Hij/zij heeft voldoende technisch- en praktisch kennisinzicht.

Werkwijze
De training beslaat een theorie- en een praktijkgedeelte; 2 dagdelen theorie per persoon en 2 dagdelen praktijk per persoon. Het traject wordt afgerond met een eindbeoordeling. Deze training gaat in op:

– Inzicht krijgen in zijn of haar organisatie
– Theoretische onderbouwing van de praktijk
– Leren overdragen van kennis
– Inhoud afstemmen met de daadwerkelijke praktijk
– Basiskennis scherpstellen

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 

Veilig Werken langs de Weg (VWW)

Tijdens deze training leer je het veilig werken met behulp van afzettingen (plaatsen en verwijderen), rijdende afzettingen, PBM's en omgaan met weggebruikers in verschillende situaties. De betreffende aspecten worden gedurende deze training in de praktijk toegepast.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor uitvoerende en leidinggevende medewerkers van gemeente, Rijkswaterstaat, provincie, waterschappen en aannemers.

Werkwijze
Tijdens de training wordt er in het eerste dagdeel op verschillende theoretische onderwerpen ingegaan. In het tweede deel wordt er in praktijk geoefend. Dit kan buiten in het werkveld zijn of met miniatuur-afzetmiddelen. De training gaat onder andere inzichten in:
 
– De Arbowetgeving en doelstellingen
– Afzettingen en bebakeningen
– Afzettingen plaatsen en verwijderen
– Veiligheid en werken aan de weg
– Veiligheidskleding
– Omgaan met weggebruikers
– Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Omgevingswet & Praktijk – Niveau 2 (O&P-2)

De training Omgevingswet & Praktijk gaat over de nieuwe wet en regelgeving toepassen in het plegen van onderhoud van de buitenruimte. De Omgevingswet is het belangrijkste onderdeel voor de buitendienst en krijgt dan ook de meeste aandacht. Wanneer je op operationeel niveau managed en/of aanstuurt en/of controleert krijg je te maken met wettelijke regels ter bescherming van de flora en fauna. Tijdens deze training leer je hoe negatieve effecten op de beschermde soorten tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden beperkt of nog beter kunt voorkomen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de vertaalslag richting onderhoudsplannen en de uitvoering daarvan.

 
Doelgroep
De opleiding Omgevingswet zorgvuldig handelen in de praktijk niveau 2 is specifiek voor degenen die aansturen, coördineren of leidinggeven aan teams werkzaam in de openbare ruimte en specifiek in bijvoorbeeld het groen, bij sportvelden, begraafplaatsen of waterpartijen. Bij een ploeg of team van groenmedewerkers dient altijd minimaal 1 medewerker gecertificeerd te zijn (ten minste niveau 1). Voor de andere uitvoerende medewerkers is basiskennis voldoende en is certificering niet nodig.

 
Werkwijze
De training is ontwikkeld door docenten met ervaring in het lesgeven aan de buitendiensten. Inhoudelijk is de training gericht op werkbaarheid en nuttige toepassing in de praktijk,  de training is interactief van opzet en wordt uitgevoerd op MBO-2 niveau. Gedurende de training wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen. Het examen wordt verzorgd door bureau erkenningen en zij handelen de wettelijke registratie en diplomering af.

​Deze training wordt afgesloten met een examen. De prijs van de training is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Omgevingswet & Praktijk – Niveau 1 (O&P-1)

In de Omgevingswet staan beschermingsregels voor de Nederlandse planten- en diersoorten in de openbare ruimte en natuurgebieden. Bij Wet Natuurbescherming niveau 1 draait het om het voorkomen en beperken van schade aan flora en fauna en bewust zijn hieromtrent in een (risicovolle) werksituatie. Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden is het daarom ook belangrijk om risico’s te herkennen om de flora en fauna te beschermen en te weten hoe het werk moet worden uitgevoerd.
 
Doelgroep
De opleiding Omgevingswet zorgvuldig handelen in de praktijk niveau 1 is algemeen bedoeld voor degenen die werkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte en specifiek in bijvoorbeeld het groen, bij sportvelden, begraafplaatsen of waterpartijen. Bij een ploeg of team van groenmedewerkers dient altijd minimaal 1 medewerker gecertificeerd te zijn. Voor de andere uitvoerende medewerkers is basiskennis voldoende en is certificering niet nodig.

 
Werkwijze
De training is ontwikkeld met het oog op een nuttige en praktische toepassing in de praktijk en wordt uitgevoerd op MBO 2 niveau. Gedurende de training wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen om direct de geleerde vaardigheden toe te passen. Het doel van de training betreft het bewust worden van de (on)balans in de kwetsbare natuur in het werkgebied, voorkomen en beperken van schade aan flora en fauna in een werksituatie door zorgvuldig te handelen en leren over de regels en afspraken voor onder andere bestendig beheer op niveau 1. Wanneer je werkzaamheden verricht, is het noodzakelijk om gedragscodes te begrijpen en maatregelen te kunnen toepassen voor de verschillende situaties.

De training bestaat uit 2 interactieve lesdagen (inclusief een praktijkdeel) en wordt afgesloten met een examen. De prijs van de training is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Chauffeur Praktijk Dag (CPD)

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.  De deelnemers zullen bewuster worden met onder andere remmen (stroef/glad), uitwijken, spiegelafstelling en berm simulatie. Ook zal er worden ingegaan op de risico's in het verkeer, invloed van verschillende weertypes, banden en de dode hoek.
 
Doelgroep
De training is bestemd voor alle chauffeurs.
 
Werkwijze
Praktijkvaardigheden worden afgestemd op het voertuig en de chauffeurs. Voor het praktijkdeel wordt gebruik gemaakt van de eigen voertuigen en mogen maximaal twee chauffeurs per voertuig. Deze dag vindt plaats op een slipbaan. De training gaat hierbij in op de volgende onderwerpen:
 
– Risico’s in het verkeer
– Invloed weertypes
– Bewustwording rijgedrag
– Banden
– Dode hoek problematiek
– Het Nieuwe Rijden
– Bewustwordingservaringen (remmen stroef/glad, uitwijken, spiegelafstelling vrachtauto’s, bermsimulatie)
– Anticiperen op weggesteldheid
– Gedragsbeheersing
 
Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Omgaan met Agressie in de Praktijk (OAP)

Deze training gaat in op de oorzaken van verschillende soorten agressie, het herkennen van en hoe om te gaan met agressie. De deelnemers krijgen tijdens de training de mogelijkheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daarnaast worden er verschillende gespreks- en kalmeringstechnieken besproken waarbij de deelnemer handvaten krijgt om op de juiste manier te handelen in bepaalde situaties.

Doelgroep
De training is bestemd voor personen die in hun functie te maken kunnen krijgen met lastig en/of agressief gedrag van klanten, medewerkers of collega’s

Werkwijze
Gedurende de hele training zal de theorie regelmatig worden afgewisseld met praktijkoefeningen. De trainer zal de praktijkoefeningen door middel van rollenspellen laten aansluiten op de dagelijkse praktijk. De training geeft inzicht in:

– Oorzaken van agressie
– Waarnemen van agressief gedrag
– Manieren van reageren in conflictsituaties
– Conflicten kunnen afremmen
– Luisteren & oefenen
– Maken van een plan van aanpak

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.