Eerste Hulp Bij Ongevallen – AMBOR (EHBO-AMBOR)

Deze training is bestemd voor chauffeurs en beladers in de afvalinzameling en transport. Deze EHBO training gaat in op de algemene onderwerpen binnen het EHBO en beidt een verdiepingsslag voor wat betreft het verrichten van hulpverlening in situaties uit de praktijk, zoals ontbranding van belading door lithium accu's, de risico's van lachgascilinders tussen het afval en het risico van het in contact komen met bijtende stoffen/zuren. Het leren in veiligheid brengen van de medewerker(s) staat hierbij centraal.

Doelgroep
Deze training is specifiek bestemd voor chauffeurs en beladers in de afvalinzameling en transport.

Werkwijze
Deze training bestaat uit een dagdeel theorie en een dagdeel praktijk. Hierin wordt op EHBO-poppen geoefend en is er een Lotus slachtoffer aanwezig voor het uitbeelden van pijnlijke verwondingen. Het theoriegedeelte wordt afgesloten met een oefentoets.

– Hoe om te gaan met lachgas cilinders en de risico’s daarvan
– Hoe voorkom je knellingen bij het beladen en wat moet je dan doen
– Wat is het risico van bijtende stoffen en zuren in het afval
– Hoe kun je uitbranden van een vuilniswagen voorkomen
– Hoe zorg je bij brand voor je eigen veiligheid en gezondheid
– Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
– Stoornissen in het bewustzijn en van de ademhaling
– Stilstand van de bloedsomloop
– Ernstige uitwendige bloedingen, wonden en brandwonden
– Shock
– Kneuzingen, verstuikingen, ontwrichting en botbreuken
– Oogletsels, vergiftigen en elektriciteitsongevallen

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CCV geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Omgaan met Gevaarlijk Materiaal (OGM)

Tijdens deze training zal men leren op een verstandige en veilige manier om te gaan met gevaarlijke materialen en (afval-) stoffen, zoals asbesthoudend afval, KCA, lachgasflessen, biologische agentia en Zoönose. Daarbij wordt ingegaan op het herkennen en herleiden van gevaarlijke materialen en stoffen in het afval, bewustwording over de risico's van gevaarlijke materialen en stoffen en de noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Doelgroep
Alle medewerkers van de Beheer Openbare Ruimten (BOR), kolk- en rioolreiniging,  afvalinzameling, recycling, plaagdierbestrijding, bouw- en sloopafval en straatreiniging. Maar ook de medewerkers van de kringloop, het brengstation, milieupark, de technische dienst en of leidinggevenden.

Werkwijze
Medewerkers op een verstandige en veilige manier om te leren gaan met gevaarlijke materialen en (afval-)stoffen zoals asbesthoudend afval, KCA, biologische agentia en Zoönose.
Tijdens de theoretische training komen onderstaande onderwerpen aanbod:

– Wetgeving en regels over gevaarlijke materialen en stoffen: 
– Afspraken organisatie
– Het asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet 
– Arbeidsinspectie en RI&E 
– Gezondheidsrisico’s en ziekten 
– Bestrijdingsmiddelen en biociden 
 
Gevaarlijke materialen en afvalstoffen: 
– Soorten asbest, KCA en andere gevaarlijke afvalstoffen 
– Eigenschappen en toepassingen van asbest / KCA 
– Biologische agentia 
– Eiken- en dennenprocessierups 
– Ziekte van Lyme & Berenklauw 
– Prikaccidenten 
– Bacteriën en virussen

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Medewerker Milieustraat – Herhaling (MMS-H)

Deze training is een herhalingstraining van de Medewerker Milieustraat. Tijdens de training gaat het over het verkrijgen van inzichten van uw medewerkers op professioneel handelen volgens organisatie brede afspraken met betrekking tot integriteit, houding gedrag, instelling en communicatie. De medewerkers zijn immers het visitekaartje van de organisatie. Er zal binnen deze training uitgebreid in worden gegaan op de manier waarop er contact is met burgers en klanten. Daarnaast leert de medewerker om op een correcte manier met de aanbieder van afval om te gaan en voorlichting of uitleg te geven.

Doelgroep
Deze training is een herhaling op de vierdaagse Medewerker Milieustraat opleiding. Maar ook voor iedereen die ervaring heeft met het werken op de milieustraat/afvalpunt en het recycleplein.

Werkwijze
Deze training is in het kader van Arbowetgeving een herhaling van de communicatie en agressie risicoaspecten op de Milieustraat. Gedurende de training zal de theorie regelmatig worden afgewisseld met praktijkoefeningen. De trainer zal de praktijkoefeningen laten aansluiten op de dagelijkse praktijk. Onderstaande onderwerpen zullen onder andere aanbod komen:
 
– Je rol op de milieustraat
– Communicatie en gespreksvaardigheden
– Houding, gedrag, overzicht en netheid
– Integriteit, normen en waarden
– Resultaatgericht informatie geven
– Ik-boodschap en feedback
– Assertief, sub-assertief en agressief
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Veilig Werken langs de Weg (VWW)

Tijdens deze training leer je het veilig werken met behulp van afzettingen (plaatsen en verwijderen), rijdende afzettingen, PBM's en omgaan met weggebruikers in verschillende situaties. De betreffende aspecten worden gedurende deze training in de praktijk toegepast.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor uitvoerende en leidinggevende medewerkers van gemeente, Rijkswaterstaat, provincie, waterschappen en aannemers.

Werkwijze
Tijdens de training wordt er in het eerste dagdeel op verschillende theoretische onderwerpen ingegaan. In het tweede deel wordt er in praktijk geoefend. Dit kan buiten in het werkveld zijn of met miniatuur-afzetmiddelen. De training gaat onder andere inzichten in:
 
– De Arbowetgeving en doelstellingen
– Afzettingen en bebakeningen
– Afzettingen plaatsen en verwijderen
– Veiligheid en werken aan de weg
– Veiligheidskleding
– Omgaan met weggebruikers
– Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Specifieke Deskundigheid Ondergrondse Containers Autolaadkraan Knijper (SDOCAK)

Deze theorietraining in combinatie met de praktijk geeft de deelnemers meer inzicht in alle technische aspecten voor het (veilig) werken met de Autolaadkraan Knijper en/of Ondergrondse containers. Tijdens de theorietraining wordt er onder andere ingegaan op de Arbowet, CE-norm, onderhoud van de voertuigen, risico's, grofvuil inzamelen, containertransportsystemen en de PBM’s. De praktijkbeoordeling zal plaatsvinden tijdens de dagelijkse werkzaamheden en daarbij worden de specifieke praktijkvaardigheden afgestemd met de vastgestelde werkprocedure.

Doelgroep
De training is bestemd voor chauffeurs en bijrijders die betrokken zijn bij  het inzamelen van materiaal met de autolaadkraan knijper en bij de afvalinzameling van ondergrondse containers

Werkwijze
Na het behalen van de tweedaagse theorietraining krijgt de medewerker een praktijkinstructie/-beoordeling voor de ondergrondse containers en/of de autolaadkraan. Door middel van dit praktijkgedeelte worden de specifieke praktijkvaardigheden afgestemd op de vastgestelde veilige werkprocedure. De praktijkinstructie zal zoveel mogelijk plaatsvinden tijdens de dagelijkse werkzaamheden met het eigen voertuig. De praktijkinstructie wordt afgesloten met een praktijkbeoordeling. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen:

– De noodzaak van veilig werken
– De arbowetgeving en risico’s
– Risico’s en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)
– Gevaarlijke stoffen
– Noodsituaties & CE regelgeving
– Stabiliteit & Beveiligingen
– Hijs- en hefgereedschappen
– Veilig ledigen van ondergrondse containers
– Containertransportsystemen
– Veilig grof vuil inzamelen
– Het gebruik van de autolaadkraan
– Schoonmaken, onderhoud en controle

De prijs zoals weergegeven, is exclusief praktijkkosten. De praktijkkosten worden per dagdeel of dag berekend, afhankelijk van het benodigd aantal examenonderdelen. De praktijkkosten betreffen € 570,- per dagdeel en € 1.040,- per dag (maximaal 5 beoordelingen per dag).

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 14 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Professioneel & Duurzaam Rijden (PDR)

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Tijdens deze training wordt er ingegaan op waarnemingstechnieken, anticiperen en handelen in het verkeer en de bewustwording van risico’s onder verschillende omstandigheden. Ook wordt er ingegaan op de mentaliteit en motivatie van de medewerker. Daarbij wordt de rol van de chauffeur met de bijbehorende verantwoordelijkheden uitgelegd.

Doelgroep
Deze training is bestemd voor chauffeurs van de AMBOR-Branche.

Werkwijze
Deze training bestaat uit een theoriegedeelte, van circa 1½ uur. Daarna volgt een praktijkgedeelte, 2x 2½ uur waarbij de chauffeurs getraind worden in houding, gedrag en het aanpassen in de wijk. Er kunnen maximaal twee medewerkers aansluiten. Tijdens deze training wordt er gewerkt aan het optimaliseren van de rol als dienstverlener. Maar ook aan het voorkomen van klachten die door de werkzaamheden veroorzaakt kunnen worden. Door met docent en collega een dialoog aan te gaan, over wat er plaats vindt, delen van ervaringen kunnen we inzicht en resultaat verbeteren. Onderstaand de onderwerpen:

Theorie:
– Bewustwording over de hinder en gevaren die de dienstverlening kan veroorzaken
– Wat voor klachten zijn er over de chauffeur gerichte werkzaamheden
– Hoe kun je deze klachten verminderen/voorkomen
– Wat is de invloed van de chauffeurshouding- en gedrag op de burger
– Door inzicht en aanpak, beter kunnen voorkomen van ongevallen
– Verminderen van schades en hinder

Praktijk:
– Waarneming, anticiperen en handelen
– Communiceren in het verkeer
– De invloed van jouw rijgedrag op andere verkeersdeelnemers
– De chauffeur gaat het geleerde proberen en toepassen
– Overige op houding en gedrag gerelateerde zaken worden behandeld in de instructieritten
– De chauffeurs toetsen elkaar op het toepassen van professioneel rijgedrag en duurzame inzet

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Kwaliteit Gericht Beinvloeden (KGB)

De communicatie gedurende het werken in de buitenruimte wordt steeds belangrijker en heeft grote invloed op de werkzaamheden en contact met de burger. Deze burger zoekt ook steeds meer het contact op met de professionele dienstverlener. Deze training is erop gefocust om doelgericht te communiceren. Om zo bewust een positieve invloed uit te oefenen op de burger en collega’s. Maar ook om de kwaliteit van de communicatie te verbeteren en versterken. Gedurende de training wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen om direct de geleerde vaardigheden toe te passen.

Doelgroep
De training is specifiek bestemd voor medewerkers werkzaam in de sector AMBOR welke de MBO-opleiding doorlopen hebben of op MBO werk- en denkniveau zitten.

Werkwijze
De training is ontwikkeld door sociale en toegepaste psychologen met het oog op een nuttige toepassing in de praktijk. Gedurende de training wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen om direct de geleerde vaardigheden toe te passen. De training bestaat uit één interactieve lesdag. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen:

– Hoe word jij beïnvloed?
– Kritisch kijken naar invloeden van sociale media
– Hoe kan jij anderen doelbewust positief beïnvloeden?
– Verbale en non-verbale communicatie
– Conflict- en stresshantering
– Inzicht in eigen gedrag
– Feedback geven en ontvangen
– Experimenten vanuit de sociale psychologie m.b.t. beïnvloeding

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Chauffeur Praktijk Dag (CPD)

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.  De deelnemers zullen bewuster worden met onder andere remmen (stroef/glad), uitwijken, spiegelafstelling en berm simulatie. Ook zal er worden ingegaan op de risico's in het verkeer, invloed van verschillende weertypes, banden en de dode hoek.
 
Doelgroep
De training is bestemd voor alle chauffeurs.
 
Werkwijze
Praktijkvaardigheden worden afgestemd op het voertuig en de chauffeurs. Voor het praktijkdeel wordt gebruik gemaakt van de eigen voertuigen en mogen maximaal twee chauffeurs per voertuig. Deze dag vindt plaats op een slipbaan. De training gaat hierbij in op de volgende onderwerpen:
 
– Risico’s in het verkeer
– Invloed weertypes
– Bewustwording rijgedrag
– Banden
– Dode hoek problematiek
– Het Nieuwe Rijden
– Bewustwordingservaringen (remmen stroef/glad, uitwijken, spiegelafstelling vrachtauto’s, bermsimulatie)
– Anticiperen op weggesteldheid
– Gedragsbeheersing
 
Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Chauffeur met Meerwaarde (CMM)

Deze training is bestemd voor chauffeurs en bijrijders. Tijdens deze training wordt er voornamelijk gesproken over de algemene vakkennis van de transportbranche, technische kennis en het persoonlijk functioneren. Ook wordt er ingegaan op de Arbowet, schades en consequenties, noodzaak van veilig werken, CE-norm, PBM's omgaan met agressie in het verkeer en daarbij de kwaliteit van de dienstverlening.

Doelgroep
De training is bestemd voor ervaren chauffeurs en bijrijders.

Werkwijze
Onderstaand de onderwerpen die tijdens de training aanpas komen:

Algemene vakkennis van de transportbranche:
– Arbowetgeving en doelstelling
– Noodzaak van veilig werken
– Risico’s in het verkeer
– Schades en consequenties
– Nieuwe verkeersregels

Technische kennis:
– CE-norm
– Persoonlijke risico’s en PBM’s
– Onderhoud en controle

Persoonlijk functioneren:
– Omgaan met agressie in het verkeer
– Kwaliteit van de dienstverlening
– Verantwoordelijkheden
– Veiligheid langs de weg
– Gezonde werkomstandigheden
 

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Behavior Based Safety (BBS)

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Tijdens deze training wordt er ingegaan op waarnemingstechnieken, concentreren, observeren en vooruitzien, manoeuvreren en het invloed van het weer. Uiteindelijk wordt de chauffeur beoordeeld op de kwaliteit van zijn rijgedrag.
 

Doelgroep
De training is bestemd voor beroepschauffeurs.
 

Werkwijze
Deze training wordt in 1 dag gegeven en bestaat uit een theoriegedeelte, van circa 1,5 u. Daarna volgt een praktijkgedeelte, waarbij de chauffeurs getraind worden in de theorie en de praktische vaardigheden van het BBS-concept. De training gaat in op de volgende onderwerpen:
 
Theorie:
– Wat is Behaviour Based Safety?
– Wat is defensief rijden?
– Spiegelafstelling
– Chauffeurshouding- en gedrag
– Onderhoud en controle/ voertuiginspectie
– Voorkomen van ongevallen bij laden- en lossen
– Schades en consequenties
– Omgaan met vermoeidheid (Optioneel)

Praktijk:
– Waarnemingstechnieken
– Concentreren, observeren en vooruitzien
– Manoeuvreren
– Invloed van weersomstandigheden

Overige relevante zaken uit het theoriegedeelte worden behandeld in de instructieritten waarin de chauffeur het geleerde meteen gaat toepassen. De chauffeur wordt door de instructeur beoordeeld op de kwaliteit van zijn rijgedrag en toepassing van BBS-principes.  

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.