Eerste Hulp Bij Ongevallen – AMBOR (EHBO-AMBOR)

Deze training is bestemd voor chauffeurs en beladers in de afvalinzameling en transport. Deze EHBO training gaat in op de algemene onderwerpen binnen het EHBO en beidt een verdiepingsslag voor wat betreft het verrichten van hulpverlening in situaties uit de praktijk, zoals ontbranding van belading door lithium accu’s, de risico’s van lachgascilinders tussen het afval en het risico van het in contact komen met bijtende stoffen/zuren. Het leren in veiligheid brengen van de medewerker(s) staat hierbij centraal.

Doelgroep
Deze training is specifiek bestemd voor chauffeurs en beladers in de afvalinzameling en transport.

Werkwijze
Deze training bestaat uit een dagdeel theorie en een dagdeel praktijk. Hierin wordt op EHBO-poppen geoefend en is er een Lotus slachtoffer aanwezig voor het uitbeelden van pijnlijke verwondingen. Het theoriegedeelte wordt afgesloten met een oefentoets.

– Hoe om te gaan met lachgas cilinders en de risico’s daarvan
– Hoe voorkom je knellingen bij het beladen en wat moet je dan doen
– Wat is het risico van bijtende stoffen en zuren in het afval
– Hoe kun je uitbranden van een vuilniswagen voorkomen
– Hoe zorg je bij brand voor je eigen veiligheid en gezondheid
– Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
– Stoornissen in het bewustzijn en van de ademhaling
– Stilstand van de bloedsomloop
– Ernstige uitwendige bloedingen, wonden en brandwonden
– Shock
– Kneuzingen, verstuikingen, ontwrichting en botbreuken
– Oogletsels, vergiftigen en elektriciteitsongevallen

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CCV geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Omgaan met Gevaarlijk Materiaal (OGM)

Tijdens deze training zal men leren op een verstandige en veilige manier om te gaan met gevaarlijke materialen en (afval-) stoffen, zoals asbesthoudend afval, KCA, lachgasflessen, biologische agentia en Zoönose. Daarbij wordt ingegaan op het herkennen en herleiden van gevaarlijke materialen en stoffen in het afval, bewustwording over de risico's van gevaarlijke materialen en stoffen en de noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Doelgroep
Alle medewerkers van de Beheer Openbare Ruimten (BOR), kolk- en rioolreiniging,  afvalinzameling, recycling, plaagdierbestrijding, bouw- en sloopafval en straatreiniging. Maar ook de medewerkers van de kringloop, het brengstation, milieupark, de technische dienst en of leidinggevenden.

Werkwijze
Medewerkers op een verstandige en veilige manier om te leren gaan met gevaarlijke materialen en (afval-)stoffen zoals asbesthoudend afval, KCA, biologische agentia en Zoönose.
Tijdens de theoretische training komen onderstaande onderwerpen aanbod:

– Wetgeving en regels over gevaarlijke materialen en stoffen: 
– Afspraken organisatie
– Het asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet 
– Arbeidsinspectie en RI&E 
– Gezondheidsrisico’s en ziekten 
– Bestrijdingsmiddelen en biociden 
 
Gevaarlijke materialen en afvalstoffen: 
– Soorten asbest, KCA en andere gevaarlijke afvalstoffen 
– Eigenschappen en toepassingen van asbest / KCA 
– Biologische agentia 
– Eiken- en dennenprocessierups 
– Ziekte van Lyme & Berenklauw 
– Prikaccidenten 
– Bacteriën en virussen

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Specifieke Deskundigheid Vorkheftruck (SDV)

Deze training geeft de deelnemers meer inzicht in de theoretische, technische en praktische aspecten van het werken met een vorkheftruck. Na het behalen van de theorie zal er op een eigen vorkheftruck, een praktijkbeoordeling worden uitgevoerd. De training gaat onder andere in op theoretische aspecten zoals de Arbowet, CE-norm, onderhoud machines, risico's en PBM's.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor iedereen die binnen het bedrijf een vorkheftruck bedient en nog geen specifieke training over de veiligheidsaspecten heeft gevolgd.

Werkwijze
De theorietraining wordt in 1 dagdeel gegeven met als afsluiting een examen. Na het behalen van het theorie-examen, kan er worden deelgenomen aan de praktijkbeoordeling (1 dagdeel). De meest voorkomende werkzaamheden met de heftruck zullen worden geoefend. Het praktijkdeel wordt per persoon uitgevoerd en geëxamineerd. Tijdens deze training komen onderstaande punten aanbod:

– Wettelijke eisen en voorschriften
– De techniek van de vorkheftruck
– Opschriften en veiligheidsvoorzieningen
– Controle vóór aanvang van de werkzaamheden
– Verantwoord rijden en manoeuvreren
– Parkeren en stoppen
– Onderhoud, controle en schoonmaken
– Aan- en afkoppelen van voorzieningen
– Brandstof tanken of accu’s laden en wisselen

De prijs zoals weergegeven, is exclusief praktijkkosten. De praktijkkosten worden per dagdeel of dag berekend, afhankelijk van het benodigd aantal examenonderdelen. De praktijkkosten betreffen € 570,- per dagdeel en € 1.040,- per dag (maximaal 5 beoordelingen per dag).

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Verpakken en Behandelen van Asbest

Tijdens deze training wordt er aandacht besteed aan het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen en wordt er een instructie gegeven over het inpakken en sealen van asbesthoudend afval. De verpakinstructie is verplicht voor medewerkers van uw organisatie die incidenteel kleine hoeveelheden los aangetroffen asbesthoudend afval moeten verpakken. Het VBA-deel is een vervolg op de training “Herkennen en Omgaan met Asbest”.

Doelgroep
Alle medewerkers van de reiniging, het brengstation/milieupark/afvalscheiding station

Werkwijze
Door middel van dit praktijkgedeelte worden instructies gegeven ten aanzien van gebruik van PBM’s, het inpakken (en sealen) van asbesthoudend afval en de afhandeling, nazorg en registratie. Tevens wordt er met al deze zaken geoefend.

– Instructies
– Beschermingsmiddelen (PBM’s)
– Inpakken en sealen van asbesthoudend afval
– Afhandeling, registratie en de nazorg van asbesthoudend afval

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Herkennen en Omgaan met Asbest (HOA)

Tijdens deze training leert men het herkennen en herleiden van asbesthoudend afval en wordt er ingegaan op het asbesthoudend afval inzamelen. Daarnaast wordt er ingegaan over het werken met overdrukcabines, gevaren asbest, PBM’s en de Arbowet. Door deze aanpak en de kennis over de wetgeving, weet men in de praktijk wat er gedaan moet worden als er asbest wordt aangetroffen.

Doelgroep
Alle medewerkers van de reiniging, het brengstation/milieupark/afvalscheiding station

Werkwijze
Deze training wordt gegeven in 1 dagdeel en wordt afgerond met een examen. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen met betrekking tot het herkennen en omgaan met asbest:

– Wat is asbest en de wetgeving
– Soorten asbest en eigenschappen van asbest
– Toepassingen van asbest
– Wijze van opname van asbest
– Voorwaarden voor een risicovrije inzameling
– Asbest(gerelateerde) ziekten
– Protocol voor het verpakken van asbest
– Kleding, PBM’s  en adembescherming

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Praktijk Leermeester Training (PLT)

Deze training combineert de theorie met de praktijk en zorgt ervoor dat leermeesters meer inzicht krijgt in zijn of haar organisatie. De inhoud van de training wordt afgestemd op de praktijk. In wat voor organisatie ben je werkzaam en waar staat deze voor? Wat zijn de basis werkinstructies? Wat is bijvoorbeeld de inhoud van kraan- en rijvaardigheid waar rekening mee gehouden moet worden? Tevens wordt er aandacht besteed aan het leren overdragen van deze kennis en inzichten aan medewerkers.

Doelgroep
Alle medewerkers en leidinggevenden die vakmensen zijn en die hun vakbekwaamheid willen overdragen op minder ervaren medewerkers. De aankomende leermeester is een vakman en beschikt over een productgerichte opleiding. Hij/zij heeft voldoende technisch- en praktisch kennisinzicht.

Werkwijze
De training beslaat een theorie- en een praktijkgedeelte; 2 dagdelen theorie per persoon en 2 dagdelen praktijk per persoon. Het traject wordt afgerond met een eindbeoordeling. Deze training gaat in op:

– Inzicht krijgen in zijn of haar organisatie
– Theoretische onderbouwing van de praktijk
– Leren overdragen van kennis
– Inhoud afstemmen met de daadwerkelijke praktijk
– Basiskennis scherpstellen

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Specifieke Deskundigheid Ondergrondse Containers Autolaadkraan Knijper (SDOCAK)

Deze theorietraining in combinatie met de praktijk geeft de deelnemers meer inzicht in alle technische aspecten voor het (veilig) werken met de Autolaadkraan Knijper en/of Ondergrondse containers. Tijdens de theorietraining wordt er onder andere ingegaan op de Arbowet, CE-norm, onderhoud van de voertuigen, risico's, grofvuil inzamelen, containertransportsystemen en de PBM’s. De praktijkbeoordeling zal plaatsvinden tijdens de dagelijkse werkzaamheden en daarbij worden de specifieke praktijkvaardigheden afgestemd met de vastgestelde werkprocedure.

Doelgroep
De training is bestemd voor chauffeurs en bijrijders die betrokken zijn bij  het inzamelen van materiaal met de autolaadkraan knijper en bij de afvalinzameling van ondergrondse containers

Werkwijze
Na het behalen van de tweedaagse theorietraining krijgt de medewerker een praktijkinstructie/-beoordeling voor de ondergrondse containers en/of de autolaadkraan. Door middel van dit praktijkgedeelte worden de specifieke praktijkvaardigheden afgestemd op de vastgestelde veilige werkprocedure. De praktijkinstructie zal zoveel mogelijk plaatsvinden tijdens de dagelijkse werkzaamheden met het eigen voertuig. De praktijkinstructie wordt afgesloten met een praktijkbeoordeling. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen:

– De noodzaak van veilig werken
– De arbowetgeving en risico’s
– Risico’s en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)
– Gevaarlijke stoffen
– Noodsituaties & CE regelgeving
– Stabiliteit & Beveiligingen
– Hijs- en hefgereedschappen
– Veilig ledigen van ondergrondse containers
– Containertransportsystemen
– Veilig grof vuil inzamelen
– Het gebruik van de autolaadkraan
– Schoonmaken, onderhoud en controle

De prijs zoals weergegeven, is exclusief praktijkkosten. De praktijkkosten worden per dagdeel of dag berekend, afhankelijk van het benodigd aantal examenonderdelen. De praktijkkosten betreffen € 570,- per dagdeel en € 1.040,- per dag (maximaal 5 beoordelingen per dag).

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 14 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Professioneel & Duurzaam Rijden (PDR)

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Tijdens deze training wordt er ingegaan op waarnemingstechnieken, anticiperen en handelen in het verkeer en de bewustwording van risico’s onder verschillende omstandigheden. Ook wordt er ingegaan op de mentaliteit en motivatie van de medewerker. Daarbij wordt de rol van de chauffeur met de bijbehorende verantwoordelijkheden uitgelegd.

Doelgroep
Deze training is bestemd voor chauffeurs van de AMBOR-Branche.

Werkwijze
Deze training bestaat uit een theoriegedeelte, van circa 1½ uur. Daarna volgt een praktijkgedeelte, 2x 2½ uur waarbij de chauffeurs getraind worden in houding, gedrag en het aanpassen in de wijk. Er kunnen maximaal twee medewerkers aansluiten. Tijdens deze training wordt er gewerkt aan het optimaliseren van de rol als dienstverlener. Maar ook aan het voorkomen van klachten die door de werkzaamheden veroorzaakt kunnen worden. Door met docent en collega een dialoog aan te gaan, over wat er plaats vindt, delen van ervaringen kunnen we inzicht en resultaat verbeteren. Onderstaand de onderwerpen:

Theorie:
– Bewustwording over de hinder en gevaren die de dienstverlening kan veroorzaken
– Wat voor klachten zijn er over de chauffeur gerichte werkzaamheden
– Hoe kun je deze klachten verminderen/voorkomen
– Wat is de invloed van de chauffeurshouding- en gedrag op de burger
– Door inzicht en aanpak, beter kunnen voorkomen van ongevallen
– Verminderen van schades en hinder

Praktijk:
– Waarneming, anticiperen en handelen
– Communiceren in het verkeer
– De invloed van jouw rijgedrag op andere verkeersdeelnemers
– De chauffeur gaat het geleerde proberen en toepassen
– Overige op houding en gedrag gerelateerde zaken worden behandeld in de instructieritten
– De chauffeurs toetsen elkaar op het toepassen van professioneel rijgedrag en duurzame inzet

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Kwaliteit Gericht Beinvloeden (KGB)

De communicatie gedurende het werken in de buitenruimte wordt steeds belangrijker en heeft grote invloed op de werkzaamheden en contact met de burger. Deze burger zoekt ook steeds meer het contact op met de professionele dienstverlener. Deze training is erop gefocust om doelgericht te communiceren. Om zo bewust een positieve invloed uit te oefenen op de burger en collega’s. Maar ook om de kwaliteit van de communicatie te verbeteren en versterken. Gedurende de training wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen om direct de geleerde vaardigheden toe te passen.

Doelgroep
De training is specifiek bestemd voor medewerkers werkzaam in de sector AMBOR welke de MBO-opleiding doorlopen hebben of op MBO werk- en denkniveau zitten.

Werkwijze
De training is ontwikkeld door sociale en toegepaste psychologen met het oog op een nuttige toepassing in de praktijk. Gedurende de training wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen om direct de geleerde vaardigheden toe te passen. De training bestaat uit één interactieve lesdag. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen:

– Hoe word jij beïnvloed?
– Kritisch kijken naar invloeden van sociale media
– Hoe kan jij anderen doelbewust positief beïnvloeden?
– Verbale en non-verbale communicatie
– Conflict- en stresshantering
– Inzicht in eigen gedrag
– Feedback geven en ontvangen
– Experimenten vanuit de sociale psychologie m.b.t. beïnvloeding

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Specifieke Deskundigheid Zijlader (SDZ)

Deze training bestaat uit een deel theorie en een praktijkbeoordeling. Tijdens de theorie leert men op het gebied van Specifieke Deskundigheid, CE-normen, persoonlijke risico’s en PBM’s. Daarnaast komt veilig en verantwoord werken met de zijlader en het onderhoud en schoonmaken van het voertuig aanbod. Het praktijkgedeelte richt zich op spiegelafstelling, chauffeurshouding en gedrag, waarnemingstechniek, concentreren, observeren en vooruitzien, manoeuvreren en invloed van weersomstandigheden.

Doelgroep
De training Specifieke Deskundigheid Zijlader is bestemd voor ervaren zijlader chauffeurs, correctors en direct leidinggevenden.

Werkwijze
Na het behalen van het theorie-examen, kan er worden deelgenomen aan het praktijkgedeelte waar de specifieke praktijkvaardigheden afgestemd woorden via de vastgestelde veiligheidswerkprocedure. De praktijkbeoordeling zal plaatsvinden tijdens de dagelijkse werkzaamheden met het eigen voertuig. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen:
 
– Voordelen zijlader
– ARBO-wetgeving
– Noodzaak van veilig werken
– Persoonlijke risico’s en PMB’s
– CE-normen, specifiek zijlader gericht
– Verantwoord rijgedrag
– Technische vakkennis zijlader systemen
– Onderhoud en controle
– Veiligheidsvoorzieningen
– Rol/taken van de operator en corrector
 

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.