Eerste Hulp Bij Ongevallen – AMBOR (EHBO-AMBOR)

Deze training is bestemd voor chauffeurs en beladers in de afvalinzameling en transport. Deze EHBO training gaat in op de algemene onderwerpen binnen het EHBO en beidt een verdiepingsslag voor wat betreft het verrichten van hulpverlening in situaties uit de praktijk, zoals ontbranding van belading door lithium accu's, de risico's van lachgascilinders tussen het afval en het risico van het in contact komen met bijtende stoffen/zuren. Het leren in veiligheid brengen van de medewerker(s) staat hierbij centraal.

Doelgroep
Deze training is specifiek bestemd voor chauffeurs en beladers in de afvalinzameling en transport.

Werkwijze
Deze training bestaat uit een dagdeel theorie en een dagdeel praktijk. Hierin wordt op EHBO-poppen geoefend en is er een Lotus slachtoffer aanwezig voor het uitbeelden van pijnlijke verwondingen. Het theoriegedeelte wordt afgesloten met een oefentoets.

– Hoe om te gaan met lachgas cilinders en de risico’s daarvan
– Hoe voorkom je knellingen bij het beladen en wat moet je dan doen
– Wat is het risico van bijtende stoffen en zuren in het afval
– Hoe kun je uitbranden van een vuilniswagen voorkomen
– Hoe zorg je bij brand voor je eigen veiligheid en gezondheid
– Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
– Stoornissen in het bewustzijn en van de ademhaling
– Stilstand van de bloedsomloop
– Ernstige uitwendige bloedingen, wonden en brandwonden
– Shock
– Kneuzingen, verstuikingen, ontwrichting en botbreuken
– Oogletsels, vergiftigen en elektriciteitsongevallen

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CCV geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Omgaan met Gevaarlijk Materiaal (OGM)

Tijdens deze training zal men leren op een verstandige en veilige manier om te gaan met gevaarlijke materialen en (afval-) stoffen, zoals asbesthoudend afval, KCA, lachgasflessen, biologische agentia en Zoönose. Daarbij wordt ingegaan op het herkennen en herleiden van gevaarlijke materialen en stoffen in het afval, bewustwording over de risico's van gevaarlijke materialen en stoffen en de noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Doelgroep
Alle medewerkers van de Beheer Openbare Ruimten (BOR), kolk- en rioolreiniging,  afvalinzameling, recycling, plaagdierbestrijding, bouw- en sloopafval en straatreiniging. Maar ook de medewerkers van de kringloop, het brengstation, milieupark, de technische dienst en of leidinggevenden.

Werkwijze
Medewerkers op een verstandige en veilige manier om te leren gaan met gevaarlijke materialen en (afval-)stoffen zoals asbesthoudend afval, KCA, biologische agentia en Zoönose.
Tijdens de theoretische training komen onderstaande onderwerpen aanbod:

– Wetgeving en regels over gevaarlijke materialen en stoffen: 
– Afspraken organisatie
– Het asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet 
– Arbeidsinspectie en RI&E 
– Gezondheidsrisico’s en ziekten 
– Bestrijdingsmiddelen en biociden 
 
Gevaarlijke materialen en afvalstoffen: 
– Soorten asbest, KCA en andere gevaarlijke afvalstoffen 
– Eigenschappen en toepassingen van asbest / KCA 
– Biologische agentia 
– Eiken- en dennenprocessierups 
– Ziekte van Lyme & Berenklauw 
– Prikaccidenten 
– Bacteriën en virussen

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Coachend Leidinggeven

Deze training is interactief van opzet en wordt er veel geoefend met praktijksituaties uit de afval- en reinigingsbranche. De deelnemer ontvangt in deze training handvaten voor het coachend leidinggeven om zodoende de betrokkenheid van de teamleden, hun motivatie en het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid te vergroten.

Doelgroep
Leidinggevende en coördinatoren werkzaam binnen de AMBOR Sector.

Werkwijze
De training bestaat uit 2 dagen waarbij de ochtenden vooral gaan over praktijkvoorbeelden en handvaten en de middagen wordt er gewerkt met een acteur om voorbeelden uit de praktijk te behandelen en te bespreken. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen: 

– Coaching vaardigheden en verschillende stijlen
– Motiveren en stimuleren van een team
– Bewustwording van uw manier van coachend leidinggeven
– Analyse en opbouw van de diverse coaching gesprekken
– Gesprekstechnieken
– Omgaan met weerstand en negatieve reacties

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Medewerker Milieustraat – Herhaling (MMS-H)

Deze training is een herhalingstraining van de Medewerker Milieustraat. Tijdens de training gaat het over het verkrijgen van inzichten van uw medewerkers op professioneel handelen volgens organisatie brede afspraken met betrekking tot integriteit, houding gedrag, instelling en communicatie. De medewerkers zijn immers het visitekaartje van de organisatie. Er zal binnen deze training uitgebreid in worden gegaan op de manier waarop er contact is met burgers en klanten. Daarnaast leert de medewerker om op een correcte manier met de aanbieder van afval om te gaan en voorlichting of uitleg te geven.

Doelgroep
Deze training is een herhaling op de vierdaagse Medewerker Milieustraat opleiding. Maar ook voor iedereen die ervaring heeft met het werken op de milieustraat/afvalpunt en het recycleplein.

Werkwijze
Deze training is in het kader van Arbowetgeving een herhaling van de communicatie en agressie risicoaspecten op de Milieustraat. Gedurende de training zal de theorie regelmatig worden afgewisseld met praktijkoefeningen. De trainer zal de praktijkoefeningen laten aansluiten op de dagelijkse praktijk. Onderstaande onderwerpen zullen onder andere aanbod komen:
 
– Je rol op de milieustraat
– Communicatie en gespreksvaardigheden
– Houding, gedrag, overzicht en netheid
– Integriteit, normen en waarden
– Resultaatgericht informatie geven
– Ik-boodschap en feedback
– Assertief, sub-assertief en agressief
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Specifieke Deskundigheid Vorkheftruck (SDV)

Deze training geeft de deelnemers meer inzicht in de theoretische, technische en praktische aspecten van het werken met een vorkheftruck. Na het behalen van de theorie zal er op een eigen vorkheftruck, een praktijkbeoordeling worden uitgevoerd. De training gaat onder andere in op theoretische aspecten zoals de Arbowet, CE-norm, onderhoud machines, risico's en PBM's.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor iedereen die binnen het bedrijf een vorkheftruck bedient en nog geen specifieke training over de veiligheidsaspecten heeft gevolgd.

Werkwijze
De theorietraining wordt in 1 dagdeel gegeven met als afsluiting een examen. Na het behalen van het theorie-examen, kan er worden deelgenomen aan de praktijkbeoordeling (1 dagdeel). De meest voorkomende werkzaamheden met de heftruck zullen worden geoefend. Het praktijkdeel wordt per persoon uitgevoerd en geëxamineerd. Tijdens deze training komen onderstaande punten aanbod:

– Wettelijke eisen en voorschriften
– De techniek van de vorkheftruck
– Opschriften en veiligheidsvoorzieningen
– Controle vóór aanvang van de werkzaamheden
– Verantwoord rijden en manoeuvreren
– Parkeren en stoppen
– Onderhoud, controle en schoonmaken
– Aan- en afkoppelen van voorzieningen
– Brandstof tanken of accu’s laden en wisselen

De prijs zoals weergegeven, is exclusief praktijkkosten. De praktijkkosten worden per dagdeel of dag berekend, afhankelijk van het benodigd aantal examenonderdelen. De praktijkkosten betreffen € 570,- per dagdeel en € 1.040,- per dag (maximaal 5 beoordelingen per dag).

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Van Afval Naar Grondstof (VANG)

Tijdens de training leert de medewerker over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hergebruik, recycling en afvalverwerking. Hij leert meer over recyclen en hergebruik. Daarnaast wordt de vakinhoudelijke achtergrond vergroot voor een duidelijke meerwaarde als deskundige. Nieuwe begrippen cradle to cradle, circulaire economie en grondstoffenrotonde en de nieuwste opvattingen over het “oude” begrip afval komen ook aanbod.

Doelgroep
De training is bestemd voor personen die werkzaam zijn op de milieustraat, recycling, bouw- en sloopafval sortering, afvalinzameling en –verwerking.

Werkwijze
Deze training is interactief en heeft veel afwisseling in het lesprogramma over de ontwikkelingen en mogelijkheden van afvalverwerking. Daarbij wordt er ook gekeken naar het hergebruik van grondstoffen. Daarnaast gaat deze training in op de volgende onderwerpen:
 
– “Waarom Van Afval Naar Grondstof?”.
– “Alles was afval” (historie over afvalbewustwording).
– Grondstoffen verminderen
– Afval als grondstof
– CO2 footprint
– Milieuvriendelijke aspecten
– Circulaire economie

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Verpakken en Behandelen van Asbest

Tijdens deze training wordt er aandacht besteed aan het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen en wordt er een instructie gegeven over het inpakken en sealen van asbesthoudend afval. De verpakinstructie is verplicht voor medewerkers van uw organisatie die incidenteel kleine hoeveelheden los aangetroffen asbesthoudend afval moeten verpakken. Het VBA-deel is een vervolg op de training “Herkennen en Omgaan met Asbest”.

Doelgroep
Alle medewerkers van de reiniging, het brengstation/milieupark/afvalscheiding station

Werkwijze
Door middel van dit praktijkgedeelte worden instructies gegeven ten aanzien van gebruik van PBM’s, het inpakken (en sealen) van asbesthoudend afval en de afhandeling, nazorg en registratie. Tevens wordt er met al deze zaken geoefend.

– Instructies
– Beschermingsmiddelen (PBM’s)
– Inpakken en sealen van asbesthoudend afval
– Afhandeling, registratie en de nazorg van asbesthoudend afval

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 

Herkennen en Omgaan met Asbest (HOA)

Tijdens deze training leert men het herkennen en herleiden van asbesthoudend afval en wordt er ingegaan op het asbesthoudend afval inzamelen. Daarnaast wordt er ingegaan over het werken met overdrukcabines, gevaren asbest, PBM's en de Arbowet. Door deze aanpak en de kennis over de wetgeving, weet men in de praktijk wat er gedaan moet worden als er asbest wordt aangetroffen.

Doelgroep
Alle medewerkers van de reiniging, het brengstation/milieupark/afvalscheiding station
 
Werkwijze
Deze training wordt gegeven in 1 dagdeel en wordt afgerond met een examen. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen met betrekking tot het herkennen en omgaan met asbest:

– Wat is asbest en de wetgeving             
– Soorten asbest en eigenschappen van asbest              
– Toepassingen van asbest                    
– Wijze van opname van asbest             
– Voorwaarden voor een risicovrije inzameling
– Asbest(gerelateerde) ziekten    
– Protocol voor het verpakken van asbest
– Kleding, PBM’s  en adembescherming  

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 

Praktijk Leermeester Training (PLT)

Deze training combineert de theorie met de praktijk en zorgt ervoor dat leermeesters meer inzicht krijgt in zijn of haar organisatie. De inhoud van de training wordt afgestemd op de praktijk. In wat voor organisatie ben je werkzaam en waar staat deze voor? Wat zijn de basis werkinstructies? Wat is bijvoorbeeld de inhoud van kraan- en rijvaardigheid waar rekening mee gehouden moet worden? Tevens wordt er aandacht besteed aan het leren overdragen van deze kennis en inzichten aan medewerkers.

Doelgroep
Alle medewerkers en leidinggevenden die vakmensen zijn en die hun vakbekwaamheid willen overdragen op minder ervaren medewerkers. De aankomende leermeester is een vakman en beschikt over een productgerichte opleiding. Hij/zij heeft voldoende technisch- en praktisch kennisinzicht.

Werkwijze
De training beslaat een theorie- en een praktijkgedeelte; 2 dagdelen theorie per persoon en 2 dagdelen praktijk per persoon. Het traject wordt afgerond met een eindbeoordeling. Deze training gaat in op:

– Inzicht krijgen in zijn of haar organisatie
– Theoretische onderbouwing van de praktijk
– Leren overdragen van kennis
– Inhoud afstemmen met de daadwerkelijke praktijk
– Basiskennis scherpstellen

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 

Omgaan met Agressie in de Praktijk (OAP)

Deze training gaat in op de oorzaken van verschillende soorten agressie, het herkennen van en hoe om te gaan met agressie. De deelnemers krijgen tijdens de training de mogelijkheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daarnaast worden er verschillende gespreks- en kalmeringstechnieken besproken waarbij de deelnemer handvaten krijgt om op de juiste manier te handelen in bepaalde situaties.

Doelgroep
De training is bestemd voor personen die in hun functie te maken kunnen krijgen met lastig en/of agressief gedrag van klanten, medewerkers of collega’s

Werkwijze
Gedurende de hele training zal de theorie regelmatig worden afgewisseld met praktijkoefeningen. De trainer zal de praktijkoefeningen door middel van rollenspellen laten aansluiten op de dagelijkse praktijk. De training geeft inzicht in:

– Oorzaken van agressie
– Waarnemen van agressief gedrag
– Manieren van reageren in conflictsituaties
– Conflicten kunnen afremmen
– Luisteren & oefenen
– Maken van een plan van aanpak

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.